Czcionka: Czcionka domyślna Zwiększenie czcionki | Kontrast: Włączenie Kontrastu Wyłączenie Kontrastu
Baner.


Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu


Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu
Izba Rzemieślnicza w Radomiu została utworzona w dniu 01 stycznia 1983 r. i swoim działaniem obejmowała ówczesne województwo radomskie. Obecna nazwa Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu obowiązuje od stycznia 2000 r. Od tego momentu Izba zrzesza na zasadzie dobrowolności organizacje rzemiosła, tj. 10 cechów z terenu byłego województwa radomskiego (powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński). Izba jest społeczno-zawodową organizacją pracodawców. Wraz z cechami tworzy strukturę samorządu gospodarczego rzemiosła. Siedziba Izby znajduje się na III piętrze Domu Rzemiosła przy ul. Kilińskiego 15/17 w Radomiu.

Struktura Biura Izby:

 • Prezes Zarządu/Dyrektor Izby
 • Zastępca Dyrektora Izby/Pełnomocnik Prezesa Zarządu
 • Główny Księgowy
 • Kierownik ds. administracji i kadr
 • Główny Inspektor ds. oświaty zawodowej (2 stanowiska)

 • Organami statutowymi Izby są: Zjazd, Rada i Zarząd.
  Zgodnie ze statutem Izby na każdym Zjeździe jednym z punktów w porządku obrad jest wybór Przewodniczącego Rady Izby. Od początku istnienia Izby do chwili obecnej funkcję tę pełnili:
 • Andrzej Werecki (1983-1989)
 • Bogdan Siara (1989-1999)
 • Janusz Pucułek (1999-2015)
 • Józef Liwiński (2015 – nadal)

 • Pierwszym Prezesem Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu był Pan Ryszard Lewiński, który pełnił tę funkcję w latach 1983-2006, natomiast od grudnia 2006 r. do chwili obecnej funkcję tę pełni Pan Jan Jaworski.

  Do zadań Izby należy:
 • przeprowadzanie egzaminów czeladniczych, mistrzowskich i sprawdzających – dzięki umocowaniu prawnemu jakim jest m.in. Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. z późn. zmianami oraz Rozporządzenie MEN z 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych,
 • organizowanie kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 • powoływanie komisji egzaminacyjnych i prowadzenie dla nich szkoleń,
 • sprawowanie nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
 • udzielanie pomocy zrzeszonym organizacjom, głównie w formie doradztwa.


 • Od początku istnienia Izby do chwili obecnej świadectwa czeladnicze uzyskało ponad 30 tysięcy osób, a dyplomy mistrzowskie prawie 4 tysiące osób w różnych zawodach. Przy Izbie działa 60 komisji egzaminacyjnych, w których pracuje prawie 200 osób. Izba może egzaminować kandydatów w zawodach spoza klasyfikacji szkolnej, ale figurujących w klasyfikacji zawodów „rynku pracy”. Ma to wielkie znaczenie w procesie oświaty, gdyż otwiera drogę do uzyskania dokumentów kwalifikacyjnych w zawodach rynkowych.

  Świadectwo czeladnicze, dyplom mistrzowski i zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego mają charakter państwowych dokumentów i jeśli właściciel zamierza wprowadzić je to tzw. obrotu prawnego za granicą – wymaga to dokonania czynności związanych z legalizacją dokumentów. Izba współpracuje też z różnymi szkołami, ośrodkami, organizacjami, instytucjami i Urzędami przy realizacji egzaminów dla uczniów oraz osób dorosłych.

  We wrześniu 2005 r. Izba uzyskała certyfikat ISO 9001/2000 Systemu Zarządzania Jakością w zakresie organizowania szkoleń oraz przeprowadzania egzaminów mistrzowskich i czeladniczych. Izba jest także wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie dzięki czemu ma możliwość bycia jednostką szkoleniową i certyfikującą.

  Zapraszamy do kontaktu i współpracy:
  Dane adresowe Izby:
  Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu
  ul. Kilińskiego 15/17
  26-600 Radom
  Tel. 48 362 83 85, kom. 517 433 577
  e-mail: izba@izbarzemiosla.radom.pl
  www.izbarzemiosla.radom.pl
  FB: https://www.facebook.com/izbarzemioslawradomiu


  Logo Urzędu Miejskiego w Radomiu.