Czcionka: Czcionka domyślna Zwiększenie czcionki | Kontrast: Włączenie Kontrastu Wyłączenie Kontrastu
Baner.


Zakłady Automatyki Kombud SA

Kombud logo.


PL
Kombud Group S.A. specjalizuje się w rozwiązaniach dla branży infrastruktury krytycznej, a zwłaszcza systemów sterowania ruchem dla kolei i metra. Firma powstała w wyniku połączenia Zakładów Automatyki Kombud - wiodącego krajowego producenta systemów sterowania ruchem kolejowym oraz Rail-Mil, polskiej firmy działającej w obszarze elektroniki i automatyki przemysłowej.

Połączony potencjał technologiczny i kapitałowy stawia Grupę w gronie liderów na rynku sterowania ruchem kolejowym w Europie Środkowo-Wschodniej. Kombud Group oferuje portfolio systemów opartych o europejskie standardy ERTMS i pełny zakres usług od projektowania, poprzez rozwój technologii, certyfikację, produkcję aż po wdrożenia i wieloletnie utrzymanie.

Kluczowym produktem Grupy jest rodzina komputerowych, stacyjnych systemów sterowania ruchem kolejowym typu MOR. Pozwalają one kierować ruchem na ponad 200 kolejowych stacjach w całej Polsce. Systemy dostarczone przez Rail-Mil pozwalają sterować ruchem m.in. na obydwu liniach warszawskiego Metra. Ponadto, Grupa jest producentem systemu rmCBTC®, który pozwala na autonomiczny ruch pociągów.

Zaawansowane projekty badawczo-rozwojowe, ponad 50 systemów i urządzeń dopuszczonych do eksploatacji w Unii Europejskiej oraz wykwalifikowana kadra (ponad 550 osób w tym ponad 300 inżynierów – projektantów, programistów, automatyków i elektroników) zapewniają najwyższy standard świadczonych usług na każdym etapie realizacji projektów.

Oferta Kombud Group obejmuje również:

 • eurobalisy, programatory, kodery LEU oraz inne podzespoły elektroniczne
 • systemy zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych kat. A oraz systemy samoczynnej sygnalizacji dla przejazdów kat. B i C
 • urządzenia przytorowe, w tym sygnalizatory
 • centra utrzymania i diagnostyki oraz rozwiązania elektronicznego dziennika ruchu
 • elektromechaniczny napęd zwrotnicowy Rades-1 • EN

  Kombud Group S.A. specializes in solutions for the critical infrastructure industry, especially railway and subway signaling systems. The company has been established as a result of the merger of Zakłady Automatyki Kombud - a leading manufacturer of signaling systems and Rail-Mil, dynamic company operating in the field of electronics and industrial automation.

  The combined technological and capital potential places the Group among the leaders on the rail signaling market in Central and Eastern Europe. Kombud Group offers a portfolio of systems based on ERTMS standards and a full range of services from design, through research, technology development, certification, production to implementation and long-term maintenance.

  The Group's key product is the family of digital interlocking systems. They allow infrastructure operators to manage traffic at over 200 railway stations throughout Poland. The systems provided by Rail-Mil control traffic, e.g. on both lines of the Warsaw Metro. In addition, the Group is the manufacturer of the rmCBTC® system for automatic train operations.

  Advanced research and development projects, over 50 systems and devices approved for operation in the European Union and qualified staff (over 550 people, including over 300 engineers - designers, programmers, automation and electronics specialists) ensure the highest standard of services at every stage of project implementation.

  Kombud Group's offer also includes:

 • eurobalises, programmers, LEU encoders and other electronic components
 • level crossing and automatic level crossing systems
 • trackside equipment, including signals
 • maintenance and diagnostic centers and electronic traffic log solutions
 • Rades-1 electromechanical point machine

 • Logo Urzędu Miejskiego w Radomiu.